Digitalni repozitor za pokuse

,,Kemija – to iznimno čedo intelekta i umjetnosti!” (Sir Cyril Norman Hinshelwood)

,,Ne znam volite li čitati tekstove o kemiji, ali u ovoj znanosti stvarno ima stvari vrijednih čitanja.” (Thomas Jefferson)

Kemija se bavi kemijskim elementima i kemijskim spojevima koji su sastavljeni od iona, atoma ili molekula. Sastav određuje strukturu, struktura određuje svojstva, a svojstva određuju način na koji tvari reagiraju s drugim tvarima. Kemija je središnja znanost koja povezuje ostala prirodna područja: fiziku, biologiju, geografiju i znanost o okolišu te pritom objašnjava prirodne pojave na submikroskopskoj razini. Kemijski principi mogu se prepoznati u svemu što nas okružuje – oni su u hrani koju jedemo, odjeći koju nosimo, vodi koju pijemo i od koje smo velikim dijelom i sastavljeni, u zraku, lijekovima, kozmetici… Brojni su razlozi koji nas navode da učimo kemiju, čak i ako se ne želimo njome profesionalno baviti. Navest ćemo samo neke od tih razloga:

· kemija razvija analitičke vještine koje osiguravaju napredak i u drugim područjima znanosti

· zahvaljujući eksperimentalnim vještinama, učimo se organiziranosti, preciznosti i korektnom tumačenju rezultata

· kemija nas uči objektivnosti, kritičkom razmišljanju i vještini rješavanja problema

· znanje iz kemija pomaže pri donošenju informiranih odluka te

· omogućuje razumijevanje svijeta u kojem živimo.

U našoj se školi kemija poučava 2 sata tjedno – 70 sati godišnje za prva tri razreda, dok je u završnom razredu norma 64 sata. U radu se koristimo izdanjima udžbenika Školske knjige: Kemija 1, Opća kemija 2 i Kemija ugljikovih spojeva . Anorganska kemija je udžbenik u izdanju izdavačke kuće Profil Klett. Dodatne materijale pripremaju nastavnice. Rad s nadarenim učenicima se izvodi za vrijeme dodatne nastave, a po potrebi organiziramo i dopunski rad za vrijeme konzultacija s učenicima.

Učionica kemije opremljena je potrebnim namještajem, priborom i kemikalijama za izvođenje pokusa. Eksperimentalni dio nastave dodatno se izvodi i za vrijeme laboratorijskih vježbi za učenike koje se organiziraju barem jednom u polugodištu, za svaki razred. U nastavi koristimo i odgovarajuću IKT opremu pa se učenici često susreću i s računalnim simulacijama, interaktivnim modelima i učenjem na mreži. Zahvaljujući seminarskim radovima i projektnim zadacima, nastojimo poučiti učenike principima znanstvenog istraživanja i pisanju istraživačkih radova. Trudimo se uskladiti kurikulum predmeta sa zahtjevima za polaganje državne mature iz Kemije. Smatramo da je to jedan od razloga zbog kojeg svake godine zamjetan broj naših učenika odabire i uspješno položi državnu maturu iz Kemije.

Sistematičan pristup nastavi kemije ogleda se i u suradnji s Odjelom za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakultetu u Splitu. Njihovi se studenti za nastavnički poziv pripremaju upravo u našoj školi, mentorirani od naših nastavnica, a našim je učenicima omogućen pristup kemijskim laboratorijima na fakultetu. Uz redovnu nastavu pružama i mogućnost brojnih izvannastavnih aktivnosti. Godinama sudjelujemo u organizaciji i provedbi projekta e-škole Kemije, Hrvatske konferencije o kemijskom obrazovanju, aktivnostima Festivala znanosti kao i drugim lokalnim aktivnostima. Osobito se ponosimo postignućima naših učenika, koji su redovito u samom vrhu po rezultatima natjecanja iz kemije, kako na državnoj tako i na međunarodnoj razini.