Naša je misija pridonijeti razvoju društva stvarajući znatiželjne, otvorene, odgovorne i sposobne mlade ljude koji će razvijati razumijevanje i toleranciju prema različitostima te pozitivno utjecati na život drugih. Želimo poticati sve učenike da ostvare svoj puni intelektualni i ljudski potencijal pružajući im zahtjevne programe i načine vrednovanja te educirajući ih suvremenim metodama u ugodnom radnom ozračju uz kvalitetnu međusobnu komunikaciju učenika i nastavnika. Cilj nam je stvoriti buduće građane svijeta koji će znati prihvatiti izazove, učinkovito djelovati u globalnoj stvarnosti, biti aktivni cjeloživotni učenici i konkurentni suradnici u međunarodnom društvu.

Vizija – III. gimnazija je odgojno-obrazovna ustanova koja pruža vrhunsko obrazovanje i potiče razvoj ključnih kompetencija kod učenika. Naša škola osigurat će obrazovanje u poticajnoj sredini kako bismo svim našim učenicima omogućili ostvarenje svojih potencijala u osobnom i profesionalnom razvoju te ih pripremili da budu odgovorni sudionici suvremenog globalnog društva.

Većina profesora oblikuje svoj stil rada kako bi učenicima dali istovremeno opću kulturu, visoku razinu stručnih znanja i unaprijedili njihove ljudske kvalitete. Ti visoko postavljeni ciljevi zahtijevaju i dodatne napore, izvannastavni rad, rad subotom. U odgojno-obrazovnom procesu nastojimo napraviti zaokret od tradicionalnog prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija kod učenika koja će im omogućiti život i rad u suvremenom društvu koje podrazumijeva cjeloživotno
učenje. Vrijednosti koje njegujemo u svome radu su : odgovornost, dosljednost, rad, zalaganje, znanje, profesionalnost, kritičnost, komunikacija, tolerancija, razumijevanje, empatija, iskrenost, poštenje.

ENG

Our mission is to contribute to the development of the society by creating open-minded, responsible,curious and capable young people who will develop tolerance towards diversity and have a positive impact on the lives of other people. We want to encourage them to fulfil their potential using contemporary methods in a pleasant working environment and good communication. Our goal is to create future citizens of the world who will accept challenges and efficiently work in the global real world, whilst being active lifelong learners.

Vision – III.gimnazija Split is an educational institution that provides first-class education and encourages the development of key competences among students. Our school will provide education in a supportive environment to enable all our students to realize their potential in personal and professional development and to prepare them to be responsible participants in today’s global society.

Most teachers design their style of work to give students general culture, a high level of professional knowledge, and enhance their human qualities. These high goals also require extra effort, extracurricular work, work on Saturdays. In the educational process, we strive to make a shift from the traditional transfer of knowledge and cognition towards the development of specific knowledge, skills and competences in students that will enable them to live and work in a modern society that entails lifelong learning.
The values we cherish in our work are: responsibility, consistency, work, commitment, knowledge, professionalism, critical thinking, communication, tolerance, understanding, empathy, honesty, fairness.