Cilj nastavne geografije je:

  • stjecanje osnovnog znanja o Zemlji, upoznavanje gospodarskih, društvenih i kulturnih obilježja suvremenog svijeta i uočavanje nužnosti međusobne suradnje i ljudske solidarnosti u svijetu;
  • omogućiti učenicima da shvate značenje prirodnih elemenata (reljef, klima, vode, tlo, vegetacija) i društvenih pojava i procesa (stanovništvo, prostorni raspored naseljenosti, djelatnosti i naselja) u predočavanju gospodarskih djelatnosti s gledišta suvremenog značenja i procesa razvoja;
  • omogućiti učenicima da prošire osnovna znanja o geografskoj karti i atlasu i naviknu se upotrebljavati ih u svakodnevnom životu;
  • osposobiti učenike za uočavanje posebnosti osobina i različitosti stupnjeva međusobne povezanosti prirodne osnove i obilježja socijalno-geografske strukture u procesu društveno-geografske valorizacije regionalnih kompleksa;
  • osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje promjena u geografskoj stvarnosti, razvijati u njima sposobnosti kritičke raščlambe konkretnih situacija kao osnove mišljenja i poticanja radi jačanja potrebe za uključivanjem u pozitivnu društvenu praksu u životu zajednice;
  • upoznati učenike s geografskom stvarnošću u prostoru Hrvatske kako bi uočili njen položaj i ulogu u suvremenom svijetu;
  • upoznati učenike s pojačanim procesom narušavanja kakvoće čovjekove okoline i prijekom potrebom čuvanja okoline od daljnje degradacije, odnosno, poboljšanja kakvoće ugroženih elemenata i lokaliteta;
  •  stalnom aktualizacijom geografskih nastavnih sadržaja razvijati u učenicima zanimanje za stalno praćenje geografske stvarnosti u zemlji i u svijetu te naglasiti potrebu za samostalnim učenjem i stalnom geografskom izobrazbom.