Split, 14. prosinca 2017.

 

III. gimnazija, Split,

 

Matice hrvatske 11, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak., 90/11 i 86/12, 94/13., 152/14., 7/17.) raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

-profesora/icu logike, nepuno radno vrijeme –4 nastavna sata tjedno, na neodređeno radno vrijeme,

-prof./icu etike, nepuno radno vrijeme- 4 nastavna sata tjedno na neodređeno radno vrijeme,

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, preslik diplome, preslik domovnice te uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavu s priloženom dokumentacijom u propisanom roku poslati na adresu Škole.

Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Klasa: 112-01/17-01/02

Urbroj: 2181-169-17-01-01