Split, 5. studenoga 2018.

 

III. gimnazija, Split, Matice hrvatske 11, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08,

 

86/09, 92/10, 105/10-ispravak., 90/11 i 86/12, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) raspisuje dana 5. studenoga 2018. god.

 

                                

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

-profesora/ice engleskog i talijanskog jezika i književnosti, nepuno radno vrijeme- 11 nastavnih sati tjedno, na određeno radno vrijeme do povratka profesorice s bolovanja…

1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu sa životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN” br. 121/17.), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavu s priloženom dokumentacijom u propisanom roku dostaviti na adresu: III. gimnazija, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, uz naznaku “Za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-01/18-01/01

Urbroj: 2181-169-18-01-02