Obavještavamo maturante da se sutra 20. lipnja 2017. neće provesti ispit iz Hrvatskoga jezika – Test ( A i B).

 Ispit će se  provesti u srijedu,  28. lipnja 2017. godine u 14 sati.

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ove će godine Oskarom znanja nagraditi državne i međunarodne prvake te njihove mentore, učitelje i nastavnike.

Svečana dodjela Oskara znanja državnim i međunarodnim prvacima

održat će se 29. lipnja 2017. godine u Zagrebu

u Velikoj dvorani Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(Trg Johna F. Kennedyja 6), s početkom u 12 sati.

            Oskari znanja, najznačajnija priznanja u obrazovanju kojima se već trinaest godina nagrađuju najuspješniji i najizvrsniji učenici te njihovi učitelji i nastavnici mentori, bit će uručeni učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima u 2016./2017. godini.

        U dokumentu 2017_Drzavni_i_medunarodni_prvaci_2017_web.xlsx je popis učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih mentora koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima i popis učenika te njihovih mentora koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima tijekom 2016./2017. školske godine.

 Objavljen je N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred školske godine 2017./18.

 

Sve potrebne informacije na se nalaze unutar izbornika upisi

 

 

Na temelju članka 22.stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14. i 7/2017.) i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./18. (Narodne novine broj 48/17.)

III. gimnazija Split,

Matice hrvatske 11

objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred školske godine 2017./18.

Rokovi za upis učenika u 1. razred: sukladno točkama X., XI. i XII. Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./18.

PROGRAM BROJ UČENIKA BROJ RAZREDA PRVI STRANI JEZIK IZBORNI PREDMET

FAKULTATIVNI

STRANI JEZIK

POPIS PREDMETA POSEBNO VAŽNIH ZA UPIS

( VII. I

VIII. raz.

O.Š.)

PREDMET POSEBNO VAŽAN

ZA UPIS

( po izboru škole)

NATJECANJE

IZ

PREDMETA PO

IZBORU ŠKOLE

DATUM PROVJERE STRANOG JEZIKA (za učenike koji ga nisu učili najmanje 4 godine u OŠ)

Prirodoslovno-

matematička

gimnazija

156 6

Engleski

jezik

Vjeronauk ili etika

Talijanski

jezik

Hrvatski jezik, Matematika, 1.strani jezik, Fizika,

Kemija

Biologija

Informatika

04. 07. U 9,00 sati

 

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole propisani su Pravilnikom

o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (NN 49/2015.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 47/2017.)

Provođenje upisa regulirano je Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (NN 48/2017.)

Pravilnik i Odluka objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr

Za upis u III. gimnaziju, Split boduje se:

1. Zajednički element

Prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija i biologija.

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

2. Dodatni element vrednovanja čine vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu.

Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su

postigli na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis: hrvatskoga jezika, matematike, prvoga stranog jezika, fizike, kemije, te natjecanja iz znanja informatike, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju  

Pravo na izravan upis

/ Dodatni bodovi

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja  

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja 3 boda
Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja   2 boda
Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

1 bod

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog

obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

Natjecanja školskih sportskih društava Dodatni bodovi
Prvo osvojeno mjesto kao član ekipe 3 boda
Drugo osvojeno mjesto kao član ekipe 2 boda
Treće osvojeno mjesto kao član ekipe 1 bod

Kandidatu će se vrednovati isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće na natjecanjima iz znanja i u sportu.

3. Poseban element vrednovanja čini vrednovanje uspjeha kandidata temeljem odredbi članaka 19., 20. i 21. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 49/2015. i 47/2017.).

Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat

stekao po svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i posebni element vrednovanja).

Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

Ljetni upisni rok - Kalendar

Opis postupaka  

Datum
Početak prijava obrazovnih programa 26. 6. 2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika ( stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis- dostavljaju se osnovnoj školi)   26.6.2017.  
Datum održavanja provjere   znanja engleskog jezika 4.7.2017. u 9.00 sati
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6.-7.7.2017.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

10.7.2017.

Završetak prijava obrazovnih programa.

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2017.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2017.

Objava konačnih ljestvica poretka  

13. 7. 2017.  

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja

(dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

13.-14.7.2017.

8.00-16.00 sati

VAŽNO:

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na   upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu do datuma navedenoga u Kalendaru.

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na

upisnici i dostavi je srednjoj školi, isti je upisan u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

 

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu gube pravo na upis i upućuju se na prijavu u sljedećemu upisnom roku.

Isto tako, važno je znati da će kandidati koji su temeljem propisane dokumentacije ostvarili

određeno pravo na dodatne bodove ili izravan upis, a u sustavu je označeno da imaju to pravo, tu dokumentaciju dužni donijeti srednjoj školi pri upisu. Ako se ustanovi da dokumentacija ne postoji ili nije vjerodostojna, kandidat gubi pravo na upis i upućuje se na sljedeći upisni rok.

 

 

Osnovna postavka početne Inicijative koja je i pokrenula ovu Ljetnu školu je da će polaznicima ove škole pohađanje biti uvijek besplatno. Prije samog početka škole kandidati moraju potvrditi svoju prijavu slanjem e-pisma u srijedu 14. lipnja do 16 sati (ne prije srijede). Oni koji to ne urade odustaju od pohađanja programa i njihovo mjesto će se ponuditi prvome na listi čekanja.

 

Poveznica